Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
210/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
209/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
144/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng
171/2016/TT-BTC 27/10/2016 Thông tư 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
172/2016/TT-BTC 27/10/2016 Thông tư 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Thông tư 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
24/2016/TT-BXD 01/09/2016 Thông tư 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 62/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
21/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 21/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
20/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 14/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
24a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng
23/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
44/2015/NĐ-CP 06/05/2015 Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
10/2005/QĐ-BXD 15/04/2015 Quyết định 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2015/TT-BXD 20/03/2015 Thông tư 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư 11/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
09/2014/TT-BXD 10/07/2014 Thông tư 09/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng
75/2014/TT-BTC 12/06/2014 Thông tư 75/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
32/2014/NĐ-CP 22/04/2014 Nghị định 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
04/2014/TT-BTC 02/01/2014 Thông tư 04/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
207/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Nghị định 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Thông tư 17/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Thông tư 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Thông tư 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
439/QĐ-BXD 26/04/2013 Quyết định 439/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012
17/2013/TT-BTC 19/02/2013 Thông tư 17/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng
24/2011/NĐ-CP 04/09/2012 Nghị định 24/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
03/2012/QĐ-TTg 16/01/2012 Quyết định 03/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg
166/2011/TT-BTC 17/11/2011 Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao; Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao
08/2011/TT-BXD 28/06/2011 Thông tư 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
09/2011/TT-BXD 28/06/2011 Thông tư 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
19/2011/TT-BTC 14/02/2011 Thông tư 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
03/2011/TT-BKHĐT 27/01/2011 Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
10/2011/TT-BTC 26/01/2011 Thông tư 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
08/2010/TT-BXD 29/07/2010 Thông tư 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
05/2010/TT-BXD 26/05/2010 Thông tư 05/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
04/2010/TT-BXD 26/05/2010 Thông tư 04/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
48/2010/NĐ-CP 07/05/2010 Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
57/2010/TT-BTC 16/04/2010 Thông tư 57/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất