Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
46/2010/TT-BTC 08/04/2010 Thông tư 46/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
112/2009/NĐ-CP 14/12/2009 Nghị định 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
108/2009/NĐ-CP 27/11/2009 Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển Giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
33/2009/TT-BXD 30/09/2009 Thông tư 33/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
957/QĐ-BXD 29/09/2009 Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội
05/2009/TT-BXD 15/04/2009 Thông tư 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
03/2009/TT-BXD 26/03/2009 Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
12/2009/NĐ-CP 12/2/2009 Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
56/2008/QĐ-BTC 17/07/2008 Quyết định 56/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
12/2008/TT-BXD 07/05/2008 Thông tư 12/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
49/2008/NĐ-CP 18/04/2008 Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
09/2008/TT-BXD 17/04/2008 Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
05/2008/TT-BXD 22/02/2008 Thông tư 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
03/2008/NĐ-CP 07/01/2008 Nghị định 03/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
98/2007/TT-BTC 09/08/2007 Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
06/2007/TT-BXD 25/07/2007 Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
05/2007/TT-BXD 25/07/2007 Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
78/2007/NĐ-CP 11/05/2007 Nghị định 78/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao
33/2007/TT-BTC 09/04/2007 Thông tư 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
02/2007/TT-BXD 14/02/2007 Thông tư 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
13/2006/TT-BTM 29/11/2006 Thông tư 13/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập, khẩu hàng hoá của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
112/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
71/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
11/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
03/2005/TT-BXD 04/03/2005 Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
39/2005/QĐ-TTg 28/02/2005 Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
08/2005/NĐ-CP 24/01/2005 Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng
209/2004/NĐ-CP 16/12/2004 Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
16/2003/QH11 26/11/2003 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
98/2003/TT-BTC 14/10/2003 Thông tư 98/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
168/2003/QĐ-BTC 07/10/2003 Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
45/2003/TT-BTC 15/05/2003 Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
07/2003/NĐ-CP 30/01/2003 Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ
09/2000/TT-BXD 17/07/2000 Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
70/2000/TT-BTC 17/07/2000 Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
04/2000/TT-BKH 26/05/2000 Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu
12/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ
02/2000/TT-TCBĐ 20/04/2000 Thông tư hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông
52/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng